LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 15/10 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 08/10 Sáng Họp giao ban ban giám hiệu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM HỌC: 2018 – 2019   Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 01/10 Sáng Họp giao ban ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 24/9 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9

NĂM HỌC: 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 17/9 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng khu đầu tuần. – Xây dựng KHTCTH các phong…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 10/9 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM HỌC: 208 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 03/9 Sáng

lỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 28/05 Sáng – Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017– 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 21/05 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai14/05 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng khuđầu tuần. – Kiểm tra chất…